Giacomo Alexis e Gigi Perez

premio Paride. Milano 30 maggio 1974