Alessandro Blasetti e Gian Luigi Rondi


 festa di compleanno di Alessandro Blasetti alla Fonoroma. Roma 3 luglio 1980