Ezio Radaelli e Gianni Ravera


 Roma 4 giugno 1975