Sforza Ruspoli e Maria Pia Giancaro

Roma 12 gennaio 1976