Giorgio Strelher e Giancarlo Pajetta


 Teatro Argentina. Roma 23 gennaio 1976