Gilberto Benetton con Giancarlo Elia Valori

Roma 1995