Giancarlo Giammetti e Domiziana Giordano

Roma 1992