Liana Sagrillo con Enzo Pezzuto e Olga Bisera

Roma 1993