Giancarlo Giammetti e Sandra Monteleoni

Roma 1988